Szukaj:

O ochronę zabytków Wilna

Udostępniamy do podpisu wystosowany do Międzynarodowego Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO „Apel o natychmiastową pomoc w powstrzymaniu niszczenia wyjątkowej i powszechnej wartości historycznego centrum miasta Wilna, znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Pełna treść apelu w językach litewskim, angielskim i polskim dostępna jest na stronie internetowej www.lietuvos.link/peticija.


„W ostatnim czasie pojawiło się ogromne zagrożenie dla jednego z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków wileńskiego Starego Miasta – zespołu kościelno-klasztornego składającego się z niegdysiejszego klasztoru Misjonarzy oraz kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego […]. Jego znaczenie podkreślono w dokumentacji ws. wpisania historycznego centrum miasta Wilna na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wskazując, iż z historycznego punktu widzenia zabudowania wileńskiego Starego Miasta należą do sześciu dużych zespołów, z których jeden to zespół barokowych kościołów Serca Jezusowego (Wizytek) i Wniebowstąpienia Pańskiego (Misjonarzy).


Na początku 2017 roku w obrębie zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, współtworzącego niezwykle malowniczą panoramę Starego Miasta, rozpoczęto realizację projektu budowy nowoczesnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (na powierzchni ok. 9 500 m²), co prowadzi do nieodwołalnych zmian w historycznym krajobrazie miejskim. Na mocy szkodliwych decyzji Ministerstwa Kultury, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz Samorządu m. Wilna, jednolity teren zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, podlegający wzmożonemu reżimowi ochrony, został podzielony na dwie działki, przy czym zmieniono przepisy dotyczące jego ochrony, zlikwidowano strefę chronioną i stworzono możliwość rozpoczęcia w miejscu niegdysiejszych ogrodów klasztornych budowy pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z podziemnymi garażami na 122 miejsca. Trzeba podkreślić, że ten projekt, realizowany przez prywatnego inwestora, nie został przedstawiony stronie społecznej i że pominięto etap publicznej dyskusji nad projektem. Z projektem nie miała szans zapoznać się w wystarczającym stopniu także wspomniana wyżej Komisja Nadzoru”.

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij