Szukaj:

Nowoczesne metody ochrony dziedzictwa

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 19 grudnia 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego”. Wydarzenie to zamyka działania projektu naukowego o tym samym tytule, realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016 przez UKSW –Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.

 

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem specjalistów z zakresu ochrony zabytków, historii i konserwacji architektury, archeologii, a także geodezji, fotogrametrii i teledetekcji. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia oraz wyniki przeprowadzonych badań, w tym: metody inwentaryzacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz stanu zachowania w oparciu o teledetekcję (wysokorozdzielcze i wielospektralne zobrazowania satelitarne i lotnicze oraz pomiary naziemne), nowe kierunki inwentaryzacji w sektorze ochrony i badania zabytków, jak również rezultaty konfrontacji potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego z możliwościami nowoczesnych technologii oraz potencjał kompleksowego zastosowania technologii teledetekcyjnych w ochronie dziedzictwa kulturowego.

PROGRAM RAMOWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Organizatorzy konferencji oraz prelegenci proponują przekrojową prezentację zagadnień związanych z tytułową problematyką, jak ochrona, dokumentacja, badanie czy popularyzacja zabytków. W trakcie sesji plenarnych zostaną przedstawione m.in. wyniki pionierskich prac sięgających po wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, nowatorskie rozwiązania pomiarowo-inwentaryzacyjne zabytkowej architektury czy koncepcje i rozwiązania technologiczne wieloźródłowych baz danych o zabytkach. Zaprezentowany zostanie również potencjał archiwalnych zasobów teledetekcyjnych w prospekcji dziedzictwa kulturowego i wymiar promocyjny geodanych.

 

Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki prowadzonych badań w zakresie rozpoznania za pośrednictwem metod teledetekcyjnych nieznanych dotąd zasobów zabytkowych i diagnostyki tych znanych, a także nowoczesnej metodyki inwentaryzacji. Omawiane zagadnienia zostaną odniesione do przykładowych dóbr kultury. Organizatorzy planują wydarzenia towarzyszące w formie sesji posterowej oraz wystawy fotograficznej. Całość zamknie dyskusja i podsumowanie obrad oraz projektu.

 

 

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Patronat naukowy: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków – prof. dr hab. Jakub Lewicki, Przewodniczący Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych – prof. dr hab. Bogusław Gediga, Instytut Badawczy Leśnictwa; Fundacja Hereditas

Partner merytoryczny: Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; Laser-3D Jacek Krawiec

Patronat medialny: Geoforum, „Spotkania z Zabytkami”, zabytek.co

Komitet naukowy: prof. dr hab. Jakub Lewicki, prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, prof. PŁ dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. PW dr hab. inż. Dorota Zawieska, dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, dr hab. Michał Pawleta, dr Rafał Zapłata, mgr inż. Jacek Krawiec

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij