Szukaj:

Ratujmy pamięć Odry!
Przyłącz się do konserwacji i rewitalizacji statków Muzeum Odry FOMT!

Zebrana kwota 30 750 PLN

Ratujmy pamięć Odry!

Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor

W 1998 r. Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki (BSiDZT) przejęło od Odratrans SA zabytkowy, jedyny z utrzymanych w Polsce, środlądowy holownik parowy Nadbor, użyczając go Fundacji Otwartego Muzeum Techniki (FOMT) prowadzącej Muzeum Odry. Podjęto jego rewaloryzację, przysposabiając do roli statku-muzeum, statku-szkoły, statku-laboratorium. Przez wiele lat prowadzono na nim wykłady z historii techniki i ochrony zabytków techniki, adresowane do studentów Politechniki Wrocławskiej. Dzisiaj na Nadborze i pozyskanym w 2001 r. dźwigu pływającym Wróblin prowadzone jest Międzynarodowe Studium Archeologii Przemysłowej FOMT, comiesięczne konwersatoria Dolnośląskiej Akademii Lotniczej, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, podejmowani są turyści. Od 2003 r. na pokładach zabytkowych jednostek rozwija działalność Bractwo Mokrego Pokładu – fanklub Fundacji – skupiający dzisiaj ponad 100 weteranów żeglugi odrzańskiej. Muzealne statki stanowią oparcie działań organizowanych przez Jacht Klub Wrocław, prowadzone są na nich również kursy motorowodne, różne imprezy, przygotowywane m.in. z okazji Urodzin Nadbora (marzec), Nocy Muzeów (maj), Dni Wrocławia (czerwiec), Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień).

Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor
Holownik parowy Nadbor
DP Wróblin na stanowisku cumowniczym Muzeum Odry FOMT
DP Wróblin na stanowisku cumowniczym
Muzeum Odry FOMT
Bractwo Mokrego Pokładu na DP Wróblin
Bractwo Mokrego Pokładu na DP Wróblin
Noc Muzeów na pokładzie HP Nadbor
Noc Muzeów na pokładzie HP Nadbor

Statki Fundacji, objęte ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków, utrzymywane są w oryginalnych kształtach, eksponowane na wodzie, utrzymują również – jak DP Wróblin – właściwe im funkcje, w przypadku HP Nadbor – pełne uzbrojenie techniczne pokładu holownika, zaś w maszynowni i kotłowni kocioł oraz maszynę parową, kompletną, ostatni raz pracującą w 1986 r. Planujemy jej konserwację, uruchomienie napędu parowego holownika, rejs Odrą, Szprewą do Berlina, a dalej do Magdeburga i kanałem Mittelland do Renu i Gorinchem, gdzie Nadbor narodził się i skąd trasą, którą chcemy powtórzyć, przybył w 1949 r. na Odrę wraz z bliźniaczymi, powstałymi w Holandii „małymi” i „dużymi holendrami”, otwierając na Odrze prawdziwie polską kartę dziejów żeglugi śródlądowej. Wrocławskie Muzeum Odry stworzyliśmy również po to, by stale przypominało, że stoi przed nami zadanie przywrócenia na tej rzece żeglugi towarowej, że Odra odżyje, łącząc kanałem Odra-Dunaj morze Bałtyckie i Północne z morzem Czarnym. Mówiąc o tym, chcemy promować w rejsie do Holandii, z międzynarodową załogą na pokładzie, promującą dziedzictwo Odry i śródlądowych dróg wodnych Europy, ochronę dziedzictwa kultury technicznej Śląska, Polski, Europy.
Utrzymanie statków na wodzie wymaga bezustannego prowadzenia prac konserwatorskich, utrzymania klasy PRS, świadectw zdolności żeglugowej, bazy logistycznej i materiałowej jednostek służącej interpretacji dziedzictwa Odrzańskiej Drogi Wodnej, jego popularyzacji i realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych.

W 2004 r. zakupiliśmy barkę towarową typu noteckiego Ż-2107 Irena, z myślą o poszerzeniu oferty oświatowo-edukacyjnej Muzeum Odry, poprzez stworzenie na niej Centrum Interpretacji Dziedzictwa Technicznego Odry. Od 2015 r., dzięki dotacji Gminy Wrocław i pomocy wielu polskich przedsiębiorstw, usytuowanych nie tylko nad Odrą, ale także w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Podbeskidziu, Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu, podjęliśmy rewaloryzację barki. Jej udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców planujemy na 2016 r., kiedy Wrocław odgrywać będzie rolę Europejskiej Stolicy Kultury.

Barka Irena
Barka Irena
Barka Irena
Barka Irena

Utrzymujemy również dwa promy samochodowo-pasażerskie (z 1967 i 1988 r.), pracujące do 2012 r. na Odrze, w Chobieni i w Ciechanowie. Utrzymujemy je w Głogowie, licząc, że znajdziemy warunki dla sprowadzenia ich na Odrę wrocławską. To również zadanie niełatwe, wymaga bowiem urządzenia przystani Muzeum Odry, oddania do dyspozycji Muzeum portu Ujście Oławy (znanego pod mianem Gardziel, niem. Schlung, lub Portu Węglowego), o którego przekazanie Muzeum Odry FOMT ubiegamy się. Port powstał w latach 1842-1844 dla zimowania statków pasażerskich, stanowi jedyny przykład takiego obiektu na współczesnej Odrze – utrzymał oryginalny kształt basenu i kanału portowego, skarpowe, umacniane kamieniem nabrzeża, plac przeładunkowy. To zabytek unikatowy w skali Europy, a jego ochronie sprzyjać może jedynie funkcja muzealna. O port ten upominają się deweloperzy, właściciele łodzi motorowych, planujący wprowadzenie tutaj odpowiednio albo apartamentowców, albo własnej mariny. Zderzając się z komercją i utylitaryzmem, skazani jesteśmy na klęskę, o ile nie zechcecie Państwo nas wesprzeć, lobbując za przekazaniem degradowanego przez 70 lat portu Ujście Oławy w opiekę Muzeum Odry FOMT i pomagając nam w jego odbudowie.

Prom pasażerski Chobienia
Prom pasażerski Chobienia
Prom pasażerski Ciechanów
Prom pasażerski Ciechanów
Port Ujście Oławy
DP Wróblin na stanowisku cumowniczym
Port Ujście Oławy

Statki, którymi opiekuje się Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, są objęte ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków:
- dźwig pływający Wróblin, rej. zab. nr 726 z dnia 15.11.2000 r.
- holownik parowy Nadbor, rej. zab. nr 700/1-3 z dnia 29.12.1998 r.
- barka kanałowa Ż-2107, rej. zab. nr 1271/B/05 z dnia 11.08.2005 r.

Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację statków Muzeum Odry FOMT!

Najpilniejsze potrzeby wiążą się z:

- odbudową napędu parowego holownika Nadbor,
- kontynuacją programu rewaloryzacji zabytkowej barki Irena, zwłaszcza na odcinkach: system wentylacyjny i klimatyzacyjny, zakończenie budowy układu grzewczego, zakup 30 paneli oświetleniowych, a w dalszej kolejności: wyposażenie barki w gabloty ekspozycyjne oraz w sprzęt komputerowy i audiowizualny służący realizacji programów edukacyjno-oświatowych,
- zapewnieniem środków materiałowych i finansowych gwarantujących stałe, bieżące prowadzenie prac konserwatorskich statków Muzeum Odry FOMT (HP Nadbor i DP Wróblin), które do 2017 r. winny przejść przegląd na pochylni stoczni i prace związane z przedłużeniem klasy PRS i Świadectw Zdolności Żeglugowej

Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację statków Muzeum Odry FOMT!

» Holownik parowy Nadbor
» Dźwig pływający Wróblin
» Barka kanałowa Ż-2107 Irena
» Inne obiekty

Wsparcie dla projektu

Nr konta, na które można wpłacać środki:
BGŻ SA I/O Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Muzeum Odry – darowizna".

Jak wesprzeć projekt Ratujmy pamięć Odry?

W celu wsparcia projektu prosimy o dokonanie darowizny na rzecz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki:

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
HP NADBOR
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
BGŻ SA I/O Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060


wpisując w tytule przelewu „Muzeum Odry – darowizna". Jeśli z Państwa szczególnym zainteresowaniem spotkała się wybrana jednostka pływająca z naszego muzeum, prosimy o wpisane w tytule przelewu: „[imię jednostki] – darowizna”.

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto FundacjiOtwartego Muzeum Techniki, zostaną przekazane na rzecz projektu.

Ofiarodawca pomocy w wysokości min. 100 otrzyma wybraną przez siebie publikację FundacjiOtwartego Muzeum Techniki, o ile jej nakład nie będzie wyczerpany (wykaz publikacji vide: www.fomt.pl). W przypadku pomocy rzeczowej lub finansowej wartości min. 2000 zł ofiarodawcę uhonorujemy mosiężną plakietą zamontowaną w ładowni barki Irena.

Udzielając Fundacji Otwartego Muzeum Techniki wsparcia finansowego lub materiałowego służącego utrzymaniu i konserwacji zabytkowych statków, prosimy o przesłanie nam logotypu i danych darczyńcy (nadbor@fomt.pl). Będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie w tym  miejscu lub w rzędzie mecenasów rewitalizacji naszych obiektów.

Nagrody

Ofiarodawca pomocy w wysokości min. 100 otrzyma wybraną przez siebie publikację FOMT, o ile jej nakład nie będzie wyczerpany (wykaz publikacji vide: www.fomt.pl). W przypadku pomocy rzeczowej lub finansowej wartości min. 2000 zł ofiarodawcę uhonorujemy mosiężną plakietą zamontowaną w ładowni barki Irena.

Udzielając Fundacji Otwartego Muzeum Techniki wsparcia finansowego lub materiałowego służącego utrzymaniu i konserwacji zabytkowych statków, prosimy o przesłanie nam logotypu i danych darczyńcy. Będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie w tym  miejscu lub w rzędzie mecenasów rewitalizacji naszych obiektów.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij