Szukaj:

Ratujmy pamięć Odry!
Przyłącz się do konserwacji i rewitalizacji statków Muzeum Odry FOMT!

Zebrana kwota 30 750 PLN

Inne obiekty

Prom samochodowo-pasażerski Chobienia

Prom pasażerski Chobienia
Prom pasażerski Chobienia

Prom o numerze rejestracyjnym WR 03256, z liną prowadzona dołem, zbudowany został w Stoczni Rzecznej Sandomierz w 1967 r. Liczy 15,98 m długości użytkowej i 20,44 m całkowitej oraz odpowiednio 5,97 i 7,33 m szerokości. Zanurzenie z ładunkiem sięga 0,47 m (0,35 m pustego). Przeprawiał samochody i ludzi do chwili oddania do eksploatacji mostu zbudowanego Ciechanowie na Odrze, w ciągu drogi wojewódzkiej 323, między miejscowościami Ciechanów i Radoszyce w woj. dolnośląskim. W 2013 r. prom przejęliśmy od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zakładając, że mógłby stanowić pomost cumowniczy lub oparcie kawiarenki na wodzie naszego Muzeum.

Prom samochodowo-pasażerski Ciechanów

Prom o numerze rejestracyjnym WR 03255, z liną prowadzoną górą, zbudowany w stoczni sandomierskiej w 1988 r. Liczy 15,0 m długości użytkowej i 22,13 m całkowitej oraz odpowiednio 6,02 i 6,61 m szerokości, a jego zanurzenie wynosi 0,40 m, zaś z ładunkiem 0,60 m.

Prom pasażerski Ciechanów
Prom pasażerski Ciechanów

Gdy w 2012 r. w Ciechanowie powstał most nad Odrą, prom wycofano z eksploatacji. Nowa 9-przęsłowa przeprawa mostowa o długości 525,5 m i szerokości 14,87 m zapewnia wyższą nośność i przepustowość niezbędną dla rosnącego ruchu towarowego pojazdów ciężkich w tym rejonie kraju. Prom przekazał nam w 2013 r. Dolnośląski Urząd Marszałkowski, licząc, że Fundacja włączy go do kolekcji zabytkowych statków Muzeum Odry, już w nowej roli.

Port Ujście Oławy

Port Ujście Oławy
Port Ujście Oławy

Nie należy do Fundacji, jest własnością Gminy Wrocław, administruje nim jednoosobowa spółka Gminy Wrocław – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2004, 2012 i 2014 proponowaliśmy władzom miasta Wrocław przejęcie portu Ujście Oławy, położonego w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Mógłby bowiem stanowić znakomity basen dla statków muzeum odrzańskiego. Spotykaliśmy się z odmową, tymczasem za naszym postulatem przemawiają m.in.:
- bezpieczeństwo cumowanych tam jednostek, także w przypadku zagrożenia powodziowego. Obok awanportu górnego śluzy Szczytniki  to optymalne z uwagi na warunki hydrograficzne stanowisko dla Muzeum Odry;
- zabytkowy charakter portu, powstałego w latach 1842-1844 dla zimowania statków parowych, pasażerskich, od 1866 r. zaopatrującego plac budowy wodociągów miejskich w materiały budowlane, od 1871 r. pełniącego rolę portu węglowego Zakładu Wodociągowego „Na Grobli”, od 1945 do 2014 – portu zaopatrującego miasto również w kruszywa i piasek. To jedyny port na Odrze, który utrzymał oryginalny – z czasu powstania – kształt basenu i kanału wejściowego oraz oryginalne skarpowe nabrzeża, umocnione kamieniem;
- lokalizacja portu, w centrum miasta, dostępnego różnymi środkami komunikacji, także od wody, w pobliżu Zakładu Wodociągowego „Na Grobli”, jednego z najciekawszych pomników techniki Wrocławia i Europy, którego udostępnienie społeczeństwu w roli muzeum techniki Fundacja promuje od 1986 r., który to postulat stanowił również jedną z przesłanek powołania w 1992 r. Fundacji Otwartego Muzeum Techniki do życia, ze znakomitym zresztą udziałem władz miasta;
- walory kulturowe obszaru w widłach Odry i Oławy, wyjątkowe w skali Europy, mogące stanowić doskonałe oparcie programów rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych, a także turystyki, w tym industrialnej. Obszar ten spełnia wszystkie warunki uzasadniające stworzenie na jego terenie Parku Kulturowego, a może i podjęcie działań w kierunku wpisania go na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Przejęcie portu przez Fundację sprzyjać będzie promocji tego obszaru i jego przysposobieniu do nowych zadań:
- portu muzealnego,
- portu jachtowego,
- skansenu zabytków związanych przede wszystkim z żeglugą i budownictwem wodnym – na działce między basenem portowym a rzeką Oławą.

Użyczenie portu Fundacji może być tym atrakcyjniejsze, że program jego odbudowy i eksploatacji mógłby być powiązany z programem budowy we Wrocławiu w obszarze Śródmiejskiego Węzła Wodnego Otwartego (Przestrzennego) Muzeum Techniki, na którego globalną kolekcję złożyłyby się m.in. i wrocławskie elektrownie wodne, i śluzy komorowe, nabrzeża, Zakład Wodociągowy „Na Grobli”, jak i zabytkowe jednostki pływające. Zakładamy, że dynamicznie rozwijająca się we Wrocławiu ich kolekcja – a zyskała międzynarodowe uznanie – w ciągu kilku najbliższych lat powiększy się o dalsze jednostki, dla których port Ujście Oławy stanowić może naturalne oparcie, wpisując w obszar kulturowy Odry śródmiejskiej także program sprzyjający ochronie zabytkowego portu i jego otwarciu na centrum miasta. Wydaje się to o tyle istotne, że można zakładać, iż obszar w widłach Odry i Oławy stanie się w najbliższej przyszłości terenem intensywnych działań inwestycyjnych, co również – o ile działania tutaj podejmowane zgodne będą z prawami natury i rozumu – może sprzyjać programom ochrony dziedzictwa obszaru cywilizacyjnego wideł Odry i Oławy i udostępnienia jego walorów społeczeństwu

Zapraszamy do włączenia się w konserwację i rewitalizację statków Muzeum Odry FOMT!

» Ratujmy pamięć Odry!
» Holownik parowy Nadbor
» Dźwig pływający Wróblin
» Barka kanałowa Ż-2107 Irena

Wsparcie dla projektu

Nr konta, na które można wpłacać środki:
BGŻ SA I/O Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Muzeum Odry – darowizna".

Jak wesprzeć projekt Ratujmy pamięć Odry?

W celu wsparcia projektu prosimy o dokonanie darowizny na rzecz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki:

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
HP NADBOR
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
BGŻ SA I/O Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060


wpisując w tytule przelewu „Muzeum Odry – darowizna". Jeśli z Państwa szczególnym zainteresowaniem spotkała się wybrana jednostka pływająca z naszego muzeum, prosimy o wpisane w tytule przelewu: „[imię jednostki] – darowizna”.

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto FundacjiOtwartego Muzeum Techniki, zostaną przekazane na rzecz projektu.

Ofiarodawca pomocy w wysokości min. 100 otrzyma wybraną przez siebie publikację FundacjiOtwartego Muzeum Techniki, o ile jej nakład nie będzie wyczerpany (wykaz publikacji vide: www.fomt.pl). W przypadku pomocy rzeczowej lub finansowej wartości min. 2000 zł ofiarodawcę uhonorujemy mosiężną plakietą zamontowaną w ładowni barki Irena.

Udzielając Fundacji Otwartego Muzeum Techniki wsparcia finansowego lub materiałowego służącego utrzymaniu i konserwacji zabytkowych statków, prosimy o przesłanie nam logotypu i danych darczyńcy (nadbor@fomt.pl). Będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie w tym  miejscu lub w rzędzie mecenasów rewitalizacji naszych obiektów.

Nagrody

Ofiarodawca pomocy w wysokości min. 100 otrzyma wybraną przez siebie publikację FOMT, o ile jej nakład nie będzie wyczerpany (wykaz publikacji vide: www.fomt.pl). W przypadku pomocy rzeczowej lub finansowej wartości min. 2000 zł ofiarodawcę uhonorujemy mosiężną plakietą zamontowaną w ładowni barki Irena.

Udzielając Fundacji Otwartego Muzeum Techniki wsparcia finansowego lub materiałowego służącego utrzymaniu i konserwacji zabytkowych statków, prosimy o przesłanie nam logotypu i danych darczyńcy. Będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie w tym  miejscu lub w rzędzie mecenasów rewitalizacji naszych obiektów.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij